Zipp – česko-německé kulturní projekty /

 

Světy života /


Utopie moderny: Zlín /


Kafka /


1968|1989 /

 
Iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace
Kulturstiftung des Bundes
 

Při vývoji projektu Zipp a při výběru dílčích projektů se opíráme o podněty a přesnou expertízu členů našeho sboru kurátorů:

Regina Bittner
Kulturoložka, vede Mezinárodní školu Bauhausu při Nadaci Bauhausu v Desavě.
Těžiště práce: etnografické bádání o procesech transformace měst ve Východním Německu a ve východní Evropě, kulturní dějiny moderny, městská kultura v postindustriálním období. Jako kurátorka připravila řadu výstav o kulturních dějinách moderny, například „Die Stadt als Event“ (Město jako event, Mousonturm, Frankfurt n. M. a Štýrský Hradec, 2002/2003), „Paradiese der Moderne“ (Ráje moderny, Nadace Bauhausu v Desavě, 2001), „Das Kolektiv bin ich – Alltagsutopien in der DDR“ (Kolektiv jsem já – utopie všedního dne v NDR, Eisenhüttenstadt a Berlín, 2000). Vydala řadu publikací, například „Kolonien des Eigensinns“ (Kolonie svéhlavosti, Frankfurt n. M. 1998), jako editorka „Urbane Paradiese. Eine Kulturgeschichte städtischen Vergnügens“ (Městské ráje. Kulturní dějiny městské zábavy“, Frankfurt n. M. 2001) a také „Die Stadt als Event. Zur Konstruktion urbaner Erlebnisräume“ (Město jako event. Ke konstrukci městských prostor zážitku, Frankfurt n. M. 2002). Spolu s Kaiem Vöcklerem a Wilfriedem Hackenbroichem připravila k vydání „Transiträume“ (Berlín, 2006).

Pavel Liška
Narodil se roku 1941 v Benešově. Po studiu jaderné techniky na Karlově univerzitě a ČVUT v Praze studoval v letech 1968–1977 dějiny umění, filosofii a dějiny na univerzitách v Hamburku, Berlíně (FU) a Osnabrücku. Roku 1977 napsal disertaci „Malba Nové věcnosti v Německu“. V 70. – 90. letech byl vědeckým pracovníkem na vysokých školách v Dortmundu, Münsteru a Düsseldorfu. V letech 1985–1992 vědeckým pracovníkem v kolínském Kunstvereinu a v Kunstvereinu Düsseldorf. Od roku 1992 na volné noze jako organizátor výstav, vydavatel katalogů a volný dopisovatel pro Deutsche Welle a různé pražské noviny. Později pracoval jako vedoucí katedry dějin umění a architektury Technické univerzity v Liberci  (1995–1997) a ředitel Domu umění  města Brna (1997–2001). V letech 2001–2006 byl Pavel Liška nejprve vědeckým ředitelem, poté kurátorem pro současné umění z východní Evropy při Museum Ostdeutsche Galerie v Řezně. Od roku 2006 rektorem VŠUP v Praze.

Blanka Mouralová
Vystudovala politologii na Karlově univerzitě v Praze. Studijní pobyty v Londýně, Vídni a Berkeley. V letech 1998–2001 vyučovala na FHS UK, v letech 1995–1999 byla členkou redakce časopisu Parlamentní zpravodaj. Blanka Mouralová je mj. členkou Evropského hnutí v ČR a Společnosti Bernarda Bolzana. Jako stipendistka Nadace Roberta Bosche byla v letech 2002–2003 na pracovním pobytu při Německém Spolkovém sněmu, na Ministerstvu vědy, kultury a umění Bádenska-Würtemberska a na pracovních stážích na univerzitách v Kostnici a Heidelbergu. V letech 2003–2007 byla ředitelkou Českého centra v Berlíně a od července 2007 vede Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem.

Tobias Weger
Narodil se roku 1968 v Mnichově. Po studiu francouzštiny na Institutu tlumočnictví a překladatelství v Mnichově získal diplom překladatele a v letech 1992–1997 studoval na mnichovské univerzitě dějiny novověku, dějiny středověku a německou a srovnávací folkloristiku. V letech 1997–2002 byl zaměstnán jako vědecký pracovník v městském archivu v Mnichově, v letech 2002–2004 jako kulturní referent pro Slezsko při Slezském muzeu ve Zhořelci. V roce 2005 získal doktorát na univerzitě v Oldenburgu. Od roku 2004 je vědeckým pracovníkem ve Spolkovém institutu pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě v Oldenburgu. Je mj. členem odborné komise pro folkloristiku při vědecké radě J. G. Herdera, členem odborné komise pro německou a východoevropskou nauku o lidové kultuře Německé společnosti pro lidovou kulturu. Dále je členem redakční rady Etnologického časopisu v Praze a autorem řady publikací.

 

Tiráž / Tisk